Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิย 2019,   เวลา  10:32  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
คลังข้อมูลรายปี
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200
หน้าหลัก » Files » เอกสารโรงเรียน » ประกาศโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
[ กดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (73.5 Kb) ] 20 ธค 2012, 10:59

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
และชั้นประถมศึกษาปีที่
ประจำปีการศึกษา  2556

................................................................................................

            ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  ตั้งอยู่เลขที่  129  หมู่  11  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
และในปีการศึกษา  255  โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา   และชั้นประถมศึกษาปีที่   เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล  นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของประชาชน  

             อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
จึงกำหนดการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕6  ไว้ดังนี้

๑.วิธีการรับนักเรียน            

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในแต่ละระดับ  ดังนี้

               ๑.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา  

                      ๑.รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน

โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  

                      ๒.สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี  เข้าเรียน

                      ๓.ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง

               ๑.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๑.รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา  อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัด ความสามารถทางวิชาการ 

              ๒.โรงเรียนรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

                      6.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา  

                               รับสมัคร   วันที่  31  มกราคม - 4  กุมภาพันธ์  ๒๕๕6  

                                             เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  

                                             ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

                      6.๒.๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  

                                รับสมัคร   วันที่  7-11  กุมภาพันธ์  ๒๕๕6  

                                             เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                                             ณ  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

 

          ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๕

หมวด: ประกาศโรงเรียน | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับ
Views: 1416 | Downloads: 213 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ ]