Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กย 2021,   เวลา  19:02  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
ปฏิทิน
«  September 2021  »
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์( vision )

                โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก มีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ       มีคุณธรรม  จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต   และศึกษาต่อรวมทั้งมีความรักภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ

พันธกิจ( mission )

                "พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และในการเรียนการสอนเต็มศักยภาพในทุกด้านให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนำความรู้ที่ได้รับใช้กับชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมที่สงบสุข  เป็นพลเมืองดีของชาติ ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ”

ภารกิจหลัก( Mission )

                1.พัฒนาบุคลากร (ครู) ให้มีศักยภาพสูง  มีความรู้ความเข้าใจ   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  และจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นโครงการและบูรณาการ

                2.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกลุ่มทักษะภาษาไทย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้

                4.จัดหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและ

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน

                5.พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีวินัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542

                6.จัดแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นสากล

                7.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

                8.ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน