Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กย 2021,   เวลา  18:21  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
ปฏิทิน
«  September 2021  »
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

                โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก   ตั้งอยู่เลขที่  129   หมู่ที่ 11  ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40210  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
          ก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ. 2489
                เปิดสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                โรงเรียนเป็นนิติบุคคล  วันที่  7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2546
                โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ( ม. 35 )  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
                1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
                2. ด้านการบริหารงานบุคคล
                3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
                4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

                การกระจายอำนาจมายังสถานศึกษาครั้งนี้   มุ่งความเป็นเลิศ    ความเป็นอิสระในการบริหารงานของโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานที่เป็นคณะบุคคล  กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพและประกันคุณภาพเพื่อ สังคมและชุมชน  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 5    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
                ตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 จนถึง ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และปฏิรูปการศึกษามาตามลำดับ  อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  ครู  ผู้ปกครอง  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละสมัยมีความรับผิดชอบในการกำกับ  ดูแล  พัฒนาเป็นอย่างดี  และมีภารกิจต่างๆที่จะต้องพัฒนาต่อไปให้มีคุณภาพ  โดยการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน  ดังนี้
                1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / หลักสูตรท้องถิ่น ( การบริหารงานการเรียนการสอน / การบริหารคุณภาพวิชาการ )
                2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  ( การบริหารคุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษา ) ให้มีคุณภาพ
                3. พัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน งบประมาณ - พัสดุ ( การบริหารคุณภาพงานการเงิน / พัสดุ ) ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน
                4. พัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป

ปรัชญาของโรงเรียน
"วินัยดี   มีวิชา   รู้คุณค่าความเป็นไทย   ใส่ใฝ่สิ่งแวดล้อม   เพียบพร้อมคุณธรรม”

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
             รูปพระมหาพุทธมงคล   เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน   ซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันสำคัญยิ่ง ที่ชาวโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  เคารพกราบไหว้เป็นประจำ

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว – เหลือง
สีเขียว หมายถึง   ความร่มเย็น  สดใส  สดชื่น
สีเหลือง  หมายถึง  ความสงบ  สะอาด  ซื่อสัตย์