Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กย 2021,   เวลา  19:03  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
ปฏิทิน
«  September 2021  »
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา    หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

จุดเน้น

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้
 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และ ด้านเทคโนโลยี
 4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
 7. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจาการประเมินคุณภาพภายนอก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                   

 1. ความสามารถในการสื่อสาร                                
 2. ความสามารถในการคิด                              
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา                      
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                   
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์      
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย     
 4. ใฝ่เรียนรู้     
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน        
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้


ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72

2

ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 2

ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง

3

นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย

จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา


ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

ผู้เรียนได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลากำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

3

ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ


ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ

3

ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา    หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา


ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน

2

โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

3

โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

4

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน