Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กย 2021,   เวลา  19:52  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
ปฏิทิน
«  September 2021  »
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200
การกำหนดเป้าหมายและผลผลิตหลัก
โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย และผลผลิตหลักของสถานศึกษา เพื่อให้บริการทางการศึกษา  แก่ชุมชน  โดยบริการจัดการศึกษาไว้  2  ระดับ
1.ระดับก่อนประถมศึกษา  2 ปี  ( อายุย่างเข้าปีที่ 4 )
ระดับชั้น -   อนุบาล 1 -  อนุบาล 2

2.ระดับประถมศึกษา  6 ปี
-ป. 1 - 6
-อายุย่างเข้าปีที่ 7  เข้าเรียนชั้น ป.1
-เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนอายุไม่เกิน  15  ปี
      
การจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน - เด็กวัยเรียน ( เด็กปกติ ) - เด็กพิการ ( เรียนร่วม )

ผลผลิตหลักของโรงเรียน
เด็ก ในวัยเรียน ( เด็กปกติ )  และเด็กพิการ ( เรียนร่วม )  ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานทั้งด้านปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และต้นทุน  ไว้ดังนี้
     1.ด้านปริมาณ  การรับนักเรียนแต่ละปีการศึกษา
ระดับก่อนประถม
- อนุบาล 1    รับ  1  ห้องเรียน  จำนวน  30  คน
- อนุบาล 2    รับ  1  ห้องเรียน  จำนวน  30  คน
ระดับประถมศึกษา
-ชั้น ป. 1 - 6 รับนักเรียนชั้นละ  1  ห้องเรียน  จำนวนชั้นเรียนละ  40  คน  
-รับเด็ก ในเกณฑ์ภาคบังคับให้ได้ร้อยละ 100

     2.ด้านคุณภาพ
-นักเรียนจบชั้น ป.6  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 80

     3.ด้านเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน
-นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6   ภายใน 6 ปี   ได้ร้อยละ 100

     4.ด้านต้นทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียนประถมศึกษา  1 คน
-ในระดับก่อนประถมศึกษา  ต้นทุน 1,700   บาท  ต่อ  นักเรียน  1  คน
-ระดับประถมศึกษา          ต้นทุน 1,900   บาท  ต่อ  นักเรียน  1  คน

นโยบายของโรงเรียน
1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้บรรลุจุดหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2.ส่งเสริมให้มีการสอนสอดแทรกวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม  คุณธรรม   จริยธรรม  มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  ให้ยึดมั่นคุณธรรม  4  ประการ  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน และตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ   เจตคติ   ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนส่งเสริมแนวทางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

4.พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของครู   นักการภารโรง  เพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน  และประชากรในท้องถิ่น

5.ลดอัตราการขาดเรียนของนักเรียน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  ในการจูงใจติดตามและควบคุมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

6.ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู  โดยสนับสนุนให้ครูผลิต  จัดหาและใช้สื่อประกอบการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์

7.เน้นการจัดการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดรูปแบบ และขั้นตอนอย่างชัดเจน   และดำเนินการนิเทศ  อย่างสม่ำเสมอ

8.เร่งรัดปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน  โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี   เช่น    การเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

9.เน้นการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความสะอาดของอาคารสถานที่ บริเวณการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น

10.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนและโรงเรียน

11.ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อ   เครื่องมือ  และเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการทางภาษา

12.ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น   กรรมการโรงเรียน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

13.ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย  ให้มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา   กิจกรรมเข้าจังหวะ    กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณ   ฯลฯ